Södermanlands Regementes officerares kamratförenings tillkomst

Hur kom Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening till?
Föreningen bildades 1919 och i april 1944 skrev K.G.A. Leijonhufvud följande:


Historik
Under 1890-talet och sannolikt även tidigare samt under början av detta århundrade brukade i Stockholm
boende officerare vid regementet under vintermånaderna samlas till ”Tia”. I regel ägde Tiorna rum den 10:e
i någon månad, en eller ett par gånger varje höst och två till tre gånger på våren. Vanligen ägde samlingen
rum på Götiska rummen på Berns i samband med supé. Även större festligheter förekommo. Sålunda gick
en större middag av stapeln på Grand Hotel den 10 november 1900 och i mars 1908 hade samlingen form av
bal och supé på Hotel Rydberg. Den 14 december 1912 firades 200-årsminnet av slaget vid Gadebusch med
föredrag och supé på Hotel Anglais` festvåning. Till de större festligheterna och ibland även till de enklare
Tiorna utgick kallelse icke blott till i Stockholm boende officerare utan jämväl till dem som bodde i
landsorten och kunde väntas vilja deltaga. Undantagsvis anmodades f.d. officerare att närvara, men förekom
likväl. Åtminstone var detta fallet vid förenämnda Gadebusch-fest.

Till Malma hed kunde visserligen en och annan avgången officer återvända för att hälsa på, men någon
kallelse till samling av sådana avgångna förekom icke före 1912. Då Kapten Sixten Hjulhammar år 1904
gjorde sitt sista möte tillfrågades han av mig om han inte någon gång skulle återkomma till heden för att
hälsa på. ”Nej! Jag vill inte komma hit och ligga en massa yngre officerare till last, vilka inte vet vem jag
är.” Detta yttrande blev i viss mån anledningen till sammankomsten 1912. Då jag samma år på våren blev
redogörare för Officerskassan, uppgjorde jag en förteckning över samtliga ännu levande avgångna officerare
med vederlikar. Antalet uppgick till 72 och hade jag gjort samtligas, personliga bekantskap. Kallelse till
samling och middag i officersmässen på heden den 2 juni utgick också till samtliga dessa och till festen hade
officerskåren inbjudit några just då avgående. Kallelsen utgick under den formen att var och en skulle betala
för sig. Anslutningen blev mycket stor och till festen hade bl.a. även infunnit sig förenämnda Hjulhammar,
då bliven major. Han erinrades nu om sitt yttrande 1904 och svarade: ”ja men på det här sättet är det något
helt annorlunda!” Även 1913 och 1914 förekommo liknande sammankomster på Malma hed.

Dessa sammankomster med avgångna kamrater blev i sin ordning upphovet till bildandet av
Kamratföreningen.
I programmet för Södra Stäket-festen på Malma hed den 17 augusti 1919 ingick även bildandet av en
kamratförening, omfattande förutom officerarna på stat jämväl avgångna sådana ävensom reservofficerare
och civilmilitär personal av officers tjänsteställning, vilka voro eller varit placerade till tjänstgöring vid
regementet. Vid sammanträdet antogs efter en kortare diskussion de redan utarbetade stadgarna varefter det
förut utskrivna protokollet underskrevs av de närvarande: 28 officerare på stat, 12 avgångna sådana, 6
reservofficerare, 1 f.d. reservofficerare och 1 f.d. civilmilitär.
Så kom Kungl. Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening till stånd.

Stockholm i april 1944
K.G.A. Leijonhufvud