pristagare

2020

Foto Anders Szili

Under kvällen den 16 december genomfördes en prisutdelning av Siegrothska priset för 2020 till Anders Westberg. Prisutdelningen skedde i våra mässlokaler i Strängnäs och det var ordföranden i Kungliga Södermanlands Regementes Officerares Kamratförening, Bengt Degerman, som höll ett kort anförande och förärade Anders priset.

I det korta anförandet tog Bengt bl.a. upp bakgrunden till priset, lite historia kring och om Gustaf Adolf von Siegroth samt motivering till årets pristagare. Medalj, prissumman samt blommor överlämnades tillsammans med diplom innan en middag intogs i kamratföreningens mässlokaler.

Motivering

Anders Westberg har som lärare vid Högre Officersprogrammet (HOP) påvisat en mycket god förmåga till pedagogiskt nytänkande, där hans introduktion till militärt designtänk har utmanat traditionellt militärt tänkande på ett uppskattat sätt.

Anders lärarinsatser vid HOP har präglats av en vilja och förmåga att skapa en studiemiljö för de studerande där de får möjlighet att prestilöst värdera och dela med sig av sin egen erfarenhet mot en vetenskaplig grund.

Anders driver utvecklingen av pedagogiken i dialog med de studerande och hans ledarskap kännetecknas av prestigelöshet med ett stort engagemang och en hög ambition.

Foto Anders Szili

2019

Jonas Björkqvist har en unik förmåga att fånga deltagarnas intresse i sin undervisning. Jonas största tillgång är hans förmåga att skapa ett intresse för kursen och dess innehåll hos sina studenter. Jonas har genom utvärderingar efter olika kurser fått ett erkännande från främst kadetterna där de ger honom mycket höga betyg i genomförandet av kurs. Hans omfattande militärhistoriska bildning kommer till sin rätt som ett pedagogiskt medel till att förstå nutida taktiska problem. Jonas är kunnig och beläst samt modig att prova nya metoder för att öka inlärningen och intresset.

Jonas är ett positivt föredöme som med sitt personliga och inbjudande sätt får deltagarna att bli intresserade av taktik och officersprofessionens utmaningar.

Jonas nyttjar olika metoder (krigsspel, truppföring, studier, muntliga stridsövningar mm) för att i samma kurs nå djupare insikt med ökad förståelse med stark koppling till vetenskap, beprövad erfarenhet och militärhistoria på ett pedagogiskt smakfullt sätt.                     

Jonas är återkommande omnämnd på ett positivt sätt vid flera olika utvärderingar av studenter vid FHS. Jonas har erhållit stor respekt för sitt kunnande, engagemang och för sitt sätt att möta de studerande i vardagen. Jonas skapar ett klimat där kadetter och lärare upplever en djup kollegialitet. Genom att med sin unika personlighet, pedagogiska skicklighet, innovation och nytänkande inom utbildning av framtidens arméofficerare (kadetter) främst inom tillämpade taktikkurser får Jonas deltagande kadetter och lärare att i harmoni och kollegialitet utveckla en fördjupad förmåga för officersprofessionens behov av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Jonas har en sällsynt förmåga att entusiasmera deltagarna, att göra dem intresserade och positiva, något som främjar deras kunskapsintag.

Läs kamratföreningens vice ordförandes, K-A Ahlqvist's tal vid prisutdelningen Länk 

2018

Regnet sipprar långsamt ned för fasaden på våra studentbostäder när vi i LogS OP16-19 i skrivande stund, nyss hemkomna från en två veckor långa övningen Trident Juncture 18 sitter tillsammans i en lägenhet bland diverse utrustning och persedlar och diskuterar fram vår nominering till Siegrothska Priset, en nominering som för oss varit självklar i flera månader. Vår huvudlärare i ledarskap på Logistikskolan i Skövde, Kapten Ulrika Palm, har i år tjänstgjort i Försvarsmakten i trettio år, och förutom denna bedrift så är hon i våra ögon den bästa och skickligaste läraren vi haft under vår tid på officersorogrammet. Hennes förmåga att entusiasmera sina elever både i klassrummet och ute på övningsfältet i kombination med lång erfarenhet och sitt fantastiska teoretiska kunnande inom ledarskapsämnet gör att vi i LogS OP 16–19 tycker att Kapten Ulrika Palm är en mycket värdig mottagare av Siegrothska priset, och vi hoppas att ni efter vår nominering finner henne lika värdig som vi.

Nominering

Utbildningsinsatser

Ulrika Palm har en mycket god förmåga att främja utveckling och lärande hos sina studenter genom hela skedet av utbildningen, från planering till initiering och genomförande. Framförallt främjar hon studenternas utveckling genom att låta oss vara delaktiga i så många steg som möjligt. I samråd med studenterna planerar hon och initierar utbildningen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den enskilde individen att lära sig och utvecklas. Att själv få vara med och planera delar av utbildningen, både praktiska och teoretiska delar, skapar ett stort intresse och engagemang hos oss studerande. Inför exempelvis första terminens sista övning, där fokus låg på pedagogik och utbildning av nya soldater, fick vi själva första planera och därefter genomföra hela övningen själva. Vi fick ett ramverk av yttre faktorer att förhålla oss till, men därefter gjorde vi allt själva med stöd från Ulrika och de kollegor hon hade till hjälp. Detta var en övning som gav oss studenter otroligt mycket i form av både teoretiska och praktiska kunskaper, men framförallt fick vi chansen att praktisera de teoretiska kunskaper vi fått sedan tidigare.

Vidare så är en av Ulrikas största styrkor hennes förmåga att skapa ett fantastiskt bra och positivt lärandeklimat. När Ulrika undervisar är ingen fråga för dum eller konstig. Fel och misstag är bara ytterligare ett steg mot att lära sig mera. Inga svar är heller fel, utan bara mer eller mindre lämpliga för situationen. Denna positiva miljö har smittat av sig på oss och på övriga lärare och elever vid skolan. Vi har alltid ett leende på läpparna när vi lämnar ledarskapslektionerna.

Pedagogiskt nytänkande

Det tidigare nämnda exemplet med den övning som vi själva både fick planera och genomföra är ett ypperligt exempel på Ulrikas förmåga till att utveckla vår utbildning med hjälp av redan befintliga resurser. Vi hade garanterat lärt oss mycket av att bara genomföra övningen, men genom att även få planera övningen lyckades vi verkligen krama de sista dropparna av lärdom ur både oss själva och våra lärare innan vi fick vår välförtjänta semester. Ulrika är även mycket duktig på att skapa mindre ledarskapsmoment inom ramen för andra övningar och utbildningar vi har. Hon är ofta med när vi genomför moment inom andra kurser och lyfter då ofta upp nyttiga och kluriga ledarskap dilemman som är värda att ha i åtanke.

Officersprofessionen och vetenskaplig grund

Som tidigare nämnt har Ulrika i år arbetat trettio år inom Försvarsmakten och hon har en mycket god förmåga att omsätta både sin egen erfarenhet, den erfarenhet som finns kollektivt på Logistikskolan och Trängregementet samt den försvarsmaktsgemensamma erfarenhet som finns i våra handböcker och reglementen och koppla detta mot teorier och vetenskaplig grund. Framförallt hennes förmåga att som tidigare nämnt lyfta fram små moment inom ramen för andra övningsmoment och koppla dessa både mot egen och annans erfarenhet samt vetenskaplig grund gör att många polletter som funnits sedan tiden på Karlberg börjat trilla ned, framförallt under vår senaste övning, Trident Juncture 18. Ulrika studerar även på eget initiativ kontinuerligt vidare på olika högskolor i syfte att hålla sig á jour gällande den senaste utvecklingen inom sitt ämnesområde, vilket gör att hon kan bidra med så mycket mer till sina elevers lärande.

Pedagogiskt ledarskap och samverkan

Ulrika driver med god förmåga den pedagogiska utvecklingen inom sitt ämne framåt i samverkan med sina kollegor, vilket också leder till utveckling inom andra ämnen också. Ulrika lyfter ofta in sina kollegor som stöd när hon undervisar för att få ytterligare erfarenhet och infallsvinklar till utbildningen och deltar även själv som lärare inom ramen för andra lärares kurser. Detta i kombination med att hon även bedriver utbildningen tillsammans med oss studenter gör att både lärare och studenter utvecklas tillsammans i symbios, både i klassrummet och ute på övningsfältet.

Slutord

Ulrika är en mycket driven lärare med mycket lång erfarenhet som verkligen brinner för att förmedla och dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till sina yngre kollegor. Hennes förmåga att med humor och allvar i en snillrik kombination väcka tankar och funderingar hos sina elever och studenter gör viljan att ständigt lära sig mera av henna aldrig sinar. En mer värdig mottagare av Siegrothska priset har vi i LogS OP 16–19 mycket svårt att se framför oss.

Undertecknat:

Kd Andreas Deichmann, Kd Emma Karlsson, Kd Fredrik Törnell, Kd Gustaf Larsson, Kd Hannes Nowak, Kd Joakim Hejde, Kd Josefin Hallgren, Kd Julia Larsdotter, Kd Kamilla Choroszman, Kd Martin Helmersson

2017

Nominering av Kapten Andreas Tägt till Siegrothska priset 2017

"Pristagaren har på ett enastående sätt utmärkt sig som en militär lärare med betydande undervisningsskicklighet. Denna förmåga styrks av omdömen i de kursvärderingar som studenterna avslutat varje kurs med. Pristagaren har i sin roll som kursansvarig reformerat och utvecklat utbildningen genom att ständigt ta till sig ny litteratur, forskningsresultat och förändringar i studenternas förväntningar. Han har dessutom skickligt tagit till vara de olika kompetenser som bärs av akademiskt kompetenta lärare och forskare med militära lärares kompetens för att åstadkomma en relevant och bra utbildning”