Siegrothska priset

Siegrothska priset är ett ungt pris med en lång historia och tradition från Kungliga Södermanlands Regemente. Priset går till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet.

Siegrothska priset instiftades 2017 men har anor från Södermanlands regemente i Strängnäs i slutet av 1700-talet, då Gustav Adolf von Siegroth var regementschef. Siegroth hade ett stort engagemang i officerares utbildning och ansåg att de borde få såväl praktisk som teoretisk bildning. Han lät därför upprätta en militärakademi vid Malmahed.

Initativtagare till priset är Kungliga Södermanlands regementes Officerares Kamratförening. Tanken med priset är att uppmärksamma och belöna pedagogisk skicklighet hos militära lärare.

Vilka kan få priset?

Pristagare ska vara militär lärare verksam inom något av officersprogrammen inom Försvarshögskolan och inkluderar även lärare som undervisar och handledare studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens stridsskolor.

Vem får nominera?

Behöriga att nominera till priset:

  • Anställda vid Försvarshögskolan
  • Anställda vid Försvarsmaktens stridsskolor som arbetar med Försvarshögskolans verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
  • Studenter på officersprogrammet eller deltagare i militär uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Bedömningskriterier

Nominerade till Siegrothska priset bedöms utifrån följande kriterier:

  • förmåga att genomföra undervisning som främjar utveckling och lärande hos studenterna samt skapar engagemang och intresse hos de studerande
  • pedagogiskt nytänkande
  • förmåga att omsätta officersprofessionens erfarenhet och kunskap och koppla detta mot vetenskaplig grund
  • förmåga att driva högskolepedagogisk utveckling i dialog och samverkan med kollegor, studenter och andra aktörer inom och utom högskolan.
  • pedagogiskt ledarskap och samverkan

Ära, medalj och pengar

Pristagaren får, förutom ära och diplom, 20 000 kronor och Siegrothska medaljen. Priset kan delas mellan militära lärare som gemensamt utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Priset kan utdelas till fler än en kandidat då det finns flera kandidater som bedöms likvärdiga i fråga om pedagogisk skicklighet. Prissumman delas i så fall mellan mottagarna.

Priskommittén

Siegrothska-pristagaren utses av en priskommitté som består av:

Ordförande
Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor med övergripande ansvar för utbildning vid Försvarshögskolan

Vice ordförande
Bengt Degerman, ordförande i Kungliga Södermanlands regementes Officerares Kamratförening

Övriga ledamöter
Överstelöjtnant Jörgen Rosén, stf. chef Högre officersprogrammet vid militära programledningen vid Försvarshögskolan; Linda Johansson, lärare och forskare vid militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan; Ludvig Lyngstad, studentrepresentant samt Nina Gemvik, militära programledningen vid Försvarshögskolan, priskommitténs sekreterare

Nominering

Nominering för Siegrothska priset 2019 är öppen. Nomineringarna ska vara utförligt motiverade med kriterierna som grund (se nedan). Nomineringarna ska vara siegrothskapriset@fhs.se tillhanda senast fredag den 28 oktober.

Bedömargruppen rangordnar inkomna nomineringar och föreslår sedan mottagare av priset till Kamratföreningen som fastställer beslutet. Priset kommer att delas ut vid Försvarshögskolans årliga högtidsdag.